Калайдовичъ Константинъ
Типографія Семена Селивановскаго, Москва
1824
195   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-04-07

Станков Ростислав
Издателство Херон Прес, София
2002
191   е-книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-03-31

Станков Ростислав
Преславска книжовна школа, Т. 9-10, Шумен
2006
201   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-03-30

Станков Ростислав
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
2016
238   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-03-26

Пейчев Божидар
Списание „Философска мисъл", София
1979
432   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2018-02-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2015
419   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-12-05

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1970
326   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-12-02

Васильевъ Александръ Александровичъ
Византийскій временникъ, Санкт-Петербургъ
1898
597   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-11-07

Dvornik Francis
American Academy of Arts and Sciences, Boston
1956
508   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-10-22

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
639   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
570   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-02

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
604   е-книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-08-01

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
636   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
584   уеб книга на Гръцки
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-05-27

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
495   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
436   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-25

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
521   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
654   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-03-19

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
547   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2017-02-05

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
490   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
698   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
669   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
695   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
489   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
453   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-30

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
676   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-11-13

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
644   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-24

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
650   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-12

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
884   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-07-11

Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1984
685   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-06-20

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
649   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-04-15

Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
692   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-04-03

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
787   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-03-02

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
675   уеб книга на Сръбски
категории: ·Езикознание
добавена: 2016-01-03

Трубачев Олег Николаевич
Издательство «Наука», Москва
2003
697   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-12-31

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
626   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-12-12

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
763   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-08-23

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
1194   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-05-27

Шклифов Благой
Дружество "Огнище", София
2003
550   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-02-23

Филин Федот Петрович
Издательская группа URSS, Москва
2008
1023   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2015-01-17

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1992
1223   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-12-30

Duridanov Ivan
Hieronymus Verlag, Neuried
1985
1094   е-книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia
1969
1169   е-книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-09-14

Георгиев Владимир
Българска академия на науките, София
1957
1427   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-04-07

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
1216   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2014-02-11

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
1536   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-02-27

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
1418   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-02-22

Шклифов Благой, Шклифова Екатерина
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2003
707   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Лито-Типографія Т-во „Умидъ”, Казань
1918
1114   е-книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д.
СбНУНК, кн. IX
1893
712   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
СбНУНК, кн. XIII
1896
430   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Лихачёв Дмитрий Сергеевич
Издательство «Наука», Ленинград
1986
416   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Георгиев Емил
Държавно издателство "Народна просвета", София
1980
408   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Иванова Кл., Николова Св. (съст.)
Агата-А, София
1995
472   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Андрейчин Любомир
Държавно издателство "Народна просвета", София
1986
404   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Венелинъ Юрій
Типографія Императорской Россійской Академіи, С. Петербургъ
1840
761   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Стойков Стойко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2002
483   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва-Ленинград
1948
355   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото
Македонския Научен Институт, София
1993
414   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Giannelli Ciro, Vaillant André
Institut d’Études slaves de l’Université de Paris
1958
1313   е-книга на Френски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Malingoudis Phaedon
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden
1981
1276   уеб книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Vasmer Max
Zentral Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig
1970
537   уеб книга на Немски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Clarke James F.
International Institute for Macedonia
1988
374   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Kronsteiner Otto
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1994
366   уеб книга на Английски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Драгнев Драгни
Македонски научен институт, София
1998
342   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Младенов Стефан
сп. "Славянска беседа", кн. 1
1938
361   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Петканова Донка (съст.)
Български писател, София
1982
482   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Бернштейн Самуил Борисович
Наука, Москва
1987
355   уеб книга на Руски
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Мирчев Кирил
Фабер
2000
1005   е-книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14

Институт за български език
Българска Академия на Науките, София
1978
662   уеб книга на Български
категории: ·Езикознание
добавена: 2012-01-14