заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Обезбългаряването на Западна Тракия 1919–1924 Разбойниковъ Анастасъ Сп. Тракийски Наученъ Институтъ, София 1940 БГ
Областьта Мегленъ въ Македония. Историко-етнографски прегледъ и народностни борби Младеновъ Кирилъ София 1936 БГ
Образуване на българската държава Петров Петър Наука и изкуство, София 1981 БГ
Образуване на българската народност Ангелов Димитър Наука и изкуство, "Векове", София 1971 БГ
Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско 1919-1934 Тюлеков Димитър Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград 2001 БГ
Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья Флоря Борис Николаевич (отв. ред.) Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва 2009 РУ
Общественно-политическое развитие Македонии в 50-70-е гг. XIX века Струкова Ксения Леонидовна Институт славяноведения РАН, Москва 2004 РУ
Общонародното и регионалното в културно-историческото развитие на Дунавската равнина Митова-Джонова Димитрина Издателство на БАН 1989 БГ
Огледало на света. История на османския двор Нешри Мехмед Издателство на Отечествения фронт, София 1984 БГ
Оданост Срба Нишављана вери и традицији Лилић Борислава Епархија Нишка, Ниш 1998 СР
Около болгарской войны. Дневникъ и сорокъ девять любительскихъ фотографій Пиленко Александр Александрович Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ 1913 РУ
Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област. Сборник исторически документи Христова Галина (прев.) Издателство „Сексагинта Приста“, Русе 1993 БГ
Општество за V одделение Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња Министерство за образование и наука на РM, Скопје 2010 МК
Освободителнитѣ борби на Македония, том I. Илинденското възстание Силянов Христо Издание на Илинденската Организация, София 1933 БГ
Освободителнитѣ борби на Македония, том II. Следъ Илинденското възстание Силянов Христо Издание на Илинденската Организация, София 1943 БГ
Освобождението (1877—1878) Косев Константин, Дойнов Стефан Академично издателство „Марин Дринов", София 2003 БГ
Осман Нури Ефенди - Големият помак на българите. Ономастична просопография Балкански Тодор ИК "Знак’94", Велико Търново 1997 БГ
Островът на цар Самуил (250Мб видео) Благоев Горан, Муцопулос Българска Национална Телевизия, София 2003 БГ
От другата страна на медала (Геноцидът над македонските българи в Титова Югославия) поп Исаков Аспарух в. "Македонска трибуна", САЩ 1979 БГ
От надежда към покруса: Западна Македония в българската външна политика (1941-1944) Кочанков Николай Херон Прес, София 2007 БГ
Отварянето на първото българско училище в село Киречкьой (Солунско) Апостоловски Иван Македонски преглед, Год. V, кн. 3 1929 БГ
Отзвуци Спространовъ Евтимъ Печатница „Новъ Животъ”, София 1924 БГ
Оттоманската конституція, провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 Декемврій 1876) Негово Императорско Величество Султана Въ печатницата на Вѣстникъ Хакикатъ, Цариградъ 1876 БГ
Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ Пѣевъ Петко Печатница „Стопанско Развитие", София 1932 БГ
Охридската "Света София" и нейната датировка Чилингиров Асен Херон Прес, София 2013 БГ
Очерки по македонской диалектологии. Томъ I Селищев Афанасий Матвеевич Лито-Типографія Т-во „Умидъ”, Казань 1918 РУ
Очеркъ грамматики западно-болгарскаго нарѣчія по сборнику болгарскихъ пѣсенъ В. В. Качановскаго Тиховъ Н. Типографія Императорскаго Университета, Казань 1891 РУ
Очеркъ на дипломатическата история на балканскитѣ държави Даневъ Стоянъ Печатница "Балканъ", София 1922 БГ
Още веднъж за Филипи или Филипопол Чилингиров Асен От извора, София 2016 БГ