заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Свято съзаклятие Маджаров Панайот П&П Славейкови, София 1998 БГ
Димитър и Константин Миладинови. Документален разказ за братя Миладинови и тяхната епоха Райков Димитър Партиздат, София 1986 БГ
Илинденските знамиња и печати Миљковиќ Ѓорѓе Пенора, Скопје 2003 МК
Пиротски народни пѣсни Вацовъ С. Периодическо списание, кн 19-20 1886 БГ
Първото послание до Негово Величество Царя Строговъ Иванъ Димитровъ Печатарска кооперация „Едисонъ“, София 1933 БГ
Очеркъ на дипломатическата история на балканскитѣ държави Даневъ Стоянъ Печатница "Балканъ", София 1922 БГ
Интегрална Югославия безъ маска. Видено и чуто въ Югославия Костакевъ К. Печатница А. Б. В., София 1941 БГ
Бѣлѣжки върху кознитѣ и домогванията на елинизма въ Македония отъ най-ново врѣме. Съвременни разкрития Вѣстителевъ (Георги Трайчев) Печатница Б. Зилберъ, София 1904 БГ
Минало. Българо-Македонско научно списание Баласчевъ Георги Д. (ред.) Печатница Глушковъ, София 1911 БГ
Град Велес. Учебното дело и революционните борби Чучков Христо Печатница Глушковъ, София 1929 БГ
Аграрниятъ въпросъ въ Македония и Одринско Христовъ Анастасъ Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ 1909 БГ
Жертвитѣ на Скопския студентски процесъ Гюзелевъ Димитъръ Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие 1942 БГ
Спомени отъ изминалия пѫть въ живота ми Крайничанецъ Иванъ П. Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие 1942 БГ
Българи на Морава. Исторически и етнографически скици Занетовъ Гавриилъ Печатница Либерални клубъ, София 1914 БГ
Солунскиятъ атентатъ и заточеницитѣ въ Фезанъ Шатевъ Павелъ П. Печатница П. Глушковъ, София 1927 БГ
Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститѣ Сандански Яне, Пѣевъ Черньо, Михайловъ Сава, Куслевъ Хр., Гърчето Ив. Анастасовъ, Юруковъ Петъръ Хр., Пушкаровъ Никола Печатница П. Глушковъ, София 1927 БГ
Спомени на Гьорчо Петровъ Петровъ Гьорчо Печатница П. Глушковъ, София 1927 БГ
Въ Македония и Одринско (I). Първиятъ комитетъ на ВМРО (II) Герджиковъ Михаилъ, Татарчевъ Христо Печатница П. Глушковъ, София 1928 БГ
Книга за мияцитѣ (историко-географски очеркъ) Трайчевъ Георги Печатница П. Глушковъ, София 1941 БГ
Горно-Броди Баждаровъ Георги Печатница П. Глушковъ, София 1929 БГ
Духътъ на Македония. Сборникъ отъ биографии и характеристики на македонски революционери Баждаровъ Георги Печатница П. Глушковъ, София 1923 БГ
Спомени и мисли за Гоце Дѣлчевъ Шапкаревъ Климентъ Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ 1934 БГ
Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста Миковъ Василъ Печатница Хр. Г. Дановъ, София 1943 БГ
Сборникъ Родина. Кн. 1 Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ 1939 БГ
Македония. Що става въ Македония съ българитѣ и какво трѣба да се прави Харизановъ Спасъ Печатница на «Български Гласъ», София 1880 БГ
Македонското освободително дѣло Димовъ Д. Х. Печатница на А. Н. Димитровъ, Ломъ 1900 БГ
Моитѣ спомени отъ войнитѣ 1912-1918. Ч. I. Спомени отъ Балканската война 1912-1913 Барбаръ Отонъ Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София 1923 БГ
Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители Попарсов Петър (Вардарски) Печатница на Бр. Ноневи, Виена 1894 БГ
Националнитѣ стрѣмления на народитѣ въ Балканския полуостровъ Вайгандъ Густавъ Печатница на Вл. Р. Блъсковъ, Шуменъ 1898 БГ
Писма за Македония. Отговоръ на г. Я. Сакѫзовъ Матовъ Христо Печатница на Георги М. Чомоневъ, София 1910 БГ
Списание "Лоза" Млада Македонска Книжовна Дружина Печатница на Ив. Даскалов, Софиа 1892 БГ
Биографически и книжовни чертици на Григоръ С. Пърличевъ, и Вѣнчаната му поема прѣзъ 1860 година на поетическия конкурсъ въ Атина Баласчевъ Георги Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София 1897 БГ
Събитията въ Македония и Стара Сърбия Кораблевъ Василий Николаевич Печатница на П. М. Бѫзайтовъ, София 1903 БГ
Македония и нейнитѣ претенденти, или Сьрбия, Гърция и България за Македония Спировъ Димитъръ А. Печатница на „Либералний Клубъ“, София 1890 БГ
Албания и албанцитѣ Маренинъ Н. Печатница “Воененъ Журналъ”, София 1902 БГ
Духовните качества на македонските българи Трайчев Георги Печатница “Родопи” Т. Клисаров, София 1928 БГ
Македонска кървава свадба Чернодрински Войдан Печатница „Витоша", София 1928 БГ
Македония въ своитѣ жители само сърби нѣма Кусев Методий Печатница „Гражданинъ", София 1913 БГ
Горе рѫцетѣ, Дража Михайловичъ! Тошевъ Маринъ Печатница „Добриновъ", София 1943 БГ
Градъ Фердинанд (антропографски проучвания) Марковъ Стоянъ Печатница „Зора”, Ломъ 1944 БГ
Градъ Щипъ 3авоевъ Петъръ Печатница „Изгрѣвъ", София 1943 БГ
Прѣживѣно. Първи рѣчи. 1900-1902 г. Строговъ Иванъ Димитровъ Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ 1902 БГ
Пере Тошевъ (личность и дѣло) Тошевъ Свѣтозаръ Печатница „Кишкиловъ”, Асеновградъ 1942 БГ
1908. Писма отъ Македония (Пѫтни бележки, наблюдения и впечатления) Завоевъ Петръ Печатница „Либерални Клубъ", София 1916 БГ
Моитѣ спомени отъ септемврийскитѣ събития 23-28.IX.1923 год., станали въ гр. Фердинандъ и околията Поповъ Иорданъ Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ 1931 БГ
Отзвуци Спространовъ Евтимъ Печатница „Новъ Животъ”, София 1924 БГ
Панонските легенди или Пространните жития на славянскитѣ просветители Кирил и Методий Киселков Васил Сл. Печатница „Просвета", Ямбол 1923 БГ
Сръбскитѣ претенции въ Западна България Матов Христо (Дримколов) Печатница „Просвѣщение”, София 1897 БГ
Приносъ за изучване на Разлога и по-частно с. Баня (Разложка) Асянчинъ Иванъ п. Панайотовъ Печатница „Пчела", Пловдивъ 1915 БГ
Прѣзъ Сърбия. Въ походъ съ 9-та дивизия Мутафовъ Христо Печатница „Радикалъ", София 1917 БГ
Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896-1903). Кн. II. Борбата въ Бунаръ-Хисарския районъ Орманджиевъ Иванъ (съст.) Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София 1929 БГ
Страданията на 323 македонски заточеници въ Дияръ-Бекиръ презъ 1903-1904 г. Ачковъ Георги Т. Печатница „Розова Долина", София 1923 БГ
Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ Пѣевъ Петко Печатница „Стопанско Развитие", София 1932 БГ
Националнитѣ малцинства и самоопределението на народитѣ. Трагедията на Балканитѣ Шатевъ Павелъ П. Печатница „Съгласие“, София 1936 БГ
Гр. Дойранъ (Полянинъ, Пулинъ) и живота ни тамъ при турското владичество до 1912 г. (спомени) Янишлиевъ Борисъ Д. Печатница „Съгласие”, София 1934 БГ
Лични дѣла и спомени по възраждането на Солунскитѣ и Сѣрски Българи Салгънджиевъ Стефанъ K. Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ 1906 БГ
Изъ Бѣломорската равнина. Пѫтни бѣлѣжки и впечатления Шишковъ Стою Н. Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ 1907 БГ
Диктаторътъ. Нови проучвания върху живота и личностьта на Стефанъ Стамболовъ Страшимировъ Антонъ Печатница „Художникъ", София 1935 БГ
Войната се връща Пози Анри Планета-7, София 1992 БГ
Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.) Полиграфически комбинат, София 1992 БГ
Необикновената история на малоазийските българи Шишманов Димитър Пони, София 2001 БГ
"О лексических моравизмах в древних славянских рукописях" и други статии Станков Ростислав Преславска книжовна школа, Т. 9-10, Шумен 2006 РУ
Статии Кръстанов Трендафил Преславска книжовна школа, Шумен; Многообразие в единството, София 1998 БГ
Историята на новооткритото сръбско училище въ Велесъ Маренинъ Н. Придворна печатница (Братя Прошекови), София 1900 БГ
Иван Евстратиев Гешов. Възгледи и дейност Българска академия на науките Придворна печатница, София 1926 БГ
Къмъ въпроса за народностьта на старитѣ македонци Бешевлиевъ Веселинъ Придворна печатница, София 1932 БГ
Стематографија. Изображеније оружиј Илирических (1741) Жефаровичъ Христофоръ, Месмер Тома Приредио Др. Динко Давидов 1972 СР
Историјска читанка 3. Балкански ратови Колев Валериј, Кулури Кристина (уредници) Просветни преглед, Београд 2005 СР
Историјa за трета година гимназиско образование Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери Просветно дело АД, Скопје 2006 МК
Историјa за VI одделение Бошкоски Милан, Илиоски Јордан, Дервиши Неби Просветно дело АД, Скопје 2006 МК
Ивановските стенописи. Албум І Чилингиров Асен Първо интернетно издание, София 2015 БГ