заглавие автор издател година език
без издател   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z   e   n   É  
Ε  
А   Б   В   Г   Д   Е   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я   в   с  
Историческите решения в Блед Дирекция на печата М-ство на информацията и на изкуствата, София 1947 БГ
Македония под сръбско иго, 1913-1941 Бояджиев Стоян Македония Прес, София 1996 БГ
Българите и съседните народи в публицистиката на Раковски, Каравелов, Ботев и Яворов Николов Иван (съст.) Македония прес, София 1996 БГ
Прикриващото пиянство в Ньой Тодорова Зденка Македония прес, София БГ
Македонска Енциклопедија Ристовски Блаже (гл. ред.) Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопjе 2009 МК
Средновековни градови и тврдини во Македонија Микулчиќ Иван Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 1996 МК
Мариово Трайчев Георги Македонска библиотека № 1 1923 БГ
Холокостът във Вардарска Македония и Беломорието през 1943 г. и неговото съвременно измерение Ташев Спас Македонска трибуна, Торонто 2012 БГ
Балканските държави и Македонския въпрос Гиза Антони Македонски Научен Институт ­ София 2001 БГ
Българските акционни комитети в Македония — 1941 г. Минчев Димитър Македонски Научен Институт — София 1995 БГ
Македонска мисъл, год. 1 Анастасов Юрдан (ред.) Македонски Научен Институт, София 1945 БГ
Македонска мисъл, год. 2 Анастасов Юрдан (ред.) Македонски Научен Институт, София 1946 БГ
Полог и его болгарское население Селищев Афанасий Матвеевич Македонски Научен Институт, София БГ
Революционната дейность въ Демирхисаръ (битолско) по спомени на Алексо Стефановъ (Демирхисарски войвода) Стефановъ Алексо Македонски Научен Институт, София 1931 БГ
Историческата съдба на македонските българи. Свидетелства за българското възраждане в Македония Райков Димитър Македонски Научен Институт, София 1997 БГ
Църква и църковен живот в Mакедония Петров Петър, Темелски Христо Македонски Научен Институт, София 2003 БГ
Лингвистични студии за Македония (откъс) Кочев Иван (съст.) Македонски Научен Институт, София 1996 БГ
Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар) Кочев Иван, Мисирков Петьо (съст.) Македонски Научен Институт, София 1999 БГ
Documents about the past of Macedonia Македонски Научен Институт, София БГ
Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието Аврамовъ Стефанъ Н. Македонски Наученъ Институтъ, София 1929 БГ
Погърчването на българите в Лъгадинско. Спомени от Македония Сурин Н. Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3 1927 БГ
Македонски литературен кръжок (1938-1941 г.) Галчин Петър Македонски Преглед, бр. 1, 2 2002 БГ
Македонски преглед. Статии от 1997-1998 г. Македонски научен институт 1997 БГ
Новата национално-освободителна борба във Вардарска Македония, 1944-1991 г. Гоцев Димитър Македонски научен институт, София 1998 БГ
Скопската икона Блаже Конески, македонски лингвист или сръбски политработник? Драгнев Драгни Македонски научен институт, София 1998 БГ
Изъ македонската земя. Впечатления и бележки Баждаровъ Георги Македонски наученъ институтъ, София 1926 БГ
Отварянето на първото българско училище в село Киречкьой (Солунско) Апостоловски Иван Македонски преглед, Год. V, кн. 3 1929 БГ
Националноосвободителната борба в Македония, 1919-1941 г. (откъс) колектив на МНИ Македонския Научен Институт, София 2002 БГ
Съюзът на българските учени, писатели и художници (1917-1918) Георгиев Величко Македонския Научен Институт, София 2000 БГ
Карпошовото въстание 1689 г. Петров Петър Македонския Научен Институт, София 1994 БГ
Съчиняването на т.нар. македонски книжовен език Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото Македонския Научен Институт, София 1993 БГ
Статии от Александар Бонев Бонев Александар Македонско Дело, Скопjе 2000 МК
Единството въ македонското движение Джидровъ Петъръ Македонско Студентско Дружество „Вардаръ" 1931 БГ
Статии от "Македонско дело", Скопје Македонско дело, Скопје 2000 МК
B. M. P. O. Михайловъ Иванъ Македонско дружество «Тодоръ Александровъ», Брюксел 1978 БГ
Каталог на ранохристијанските цркви во Република Македонија Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета Македонско наследство, Скопје 1997 МК
Славянское население в Албании Селищев Афанасий Македонского Научного Института, София 1931 РУ
Низ ужаса на пламъците Ехо от родовата памет Шумарев Никола З., и други Макро студио, София 2010 БГ
Из далекого прошлого славян Лесной (Парамонов) Сергей Мелбурн 1967 РУ
ИЗВЕШТАЈ међусавезничке комисије, одређене да констатује све повреде, Хашке конференције, и међународног права, учињене од Бугара у заузетој Србији од 1915-1918. године Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С. Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1919 СР
Историја за VI одделение Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав Министерство за образование и наука на РM, Скопје 2011 МК
Општество за V одделение Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња Министерство за образование и наука на РM, Скопје 2010 МК
Народностниятъ образъ на източния дѣлъ отъ Западна Тракия Разбойниковъ Aнастасъ Сп. Министерство на народното просвещение, София 1944 БГ
Даме Груевъ. Животъ и дѣло Бадевъ Йорданъ Министерство на народното просвѣщение, София 1943 БГ
Една страница от гръцкиятъ варваризъмъ в XX в. над българите въ Македония и Тракия Чалъковъ Недѣлчо Н. Модерна печатница, Пловдивъ 1930 БГ
История Сербии и Черногории. Босния, Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия Шумов Сергей, Андреев Александр (сост.) Монолит-Евролинц-Традиция, Москва 2002 РУ
Славѧнское горе Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Московское книгоиздательство, Москва 1912 РУ
Эхо Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Московское книгоиздательство, Москва 1913 РУ
Словени у југословенском Подунављу Јанковић Милица, Јанковић Ђорђе Музеј града Београда, Београд 1990 СР